Ngày 23/8/2016, Ủy ban nhân dân Quận 10, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Quận 10 đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giai đoạn 2000 - 2015.

ĐỒNG CHÍ ĐINH HOÀNG LINH - QUẬN ỦY VIÊN, TRƯỞNG PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN QUẬN 10 BÁO CÁO KẾT QUẢ 15 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” TẠI QUẬN 10, GIAI ĐOẠN 2000 - 2015

 

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN MINH - PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO TẠI HỘI NGHỊ

ĐỒNG CHÍ BÙI THẾ HẢI - QUẬN ỦY VIÊN, PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN 10 PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO TẠI HỘI NGHỊ

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN MINH - PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẶNG HOA CHÚC MỪNG CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TÍCH CỰC TRONG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” GIAI ĐOẠN 2000 - 2015

ĐỒNG CHÍ ĐẶNG QUỐC TOÀN - BÍ THƯ QUẬN ỦY QUẬN 10, TRAO GIẤY KHEN CHO CÁC ĐƠN VỊ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG XÂY DỰNG PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN VĂN MINH - ĐÔ THỊ 

ĐỒNG CHÍ HUỲNH ĐỨC - ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY, CHỦ TỊCH ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM QUẬN 10 TRAO GIẤY KHEN CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH ĐẠT DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HÓA” TIÊU BIỂU

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC