CƠ CẤU TỔ CHỨC

A)- BAN GIÁM ĐỐC:

          - Giám đốc:                     Ông Tô Trung Kiệt

          - Phó Giám đốc:               Ông Nguyễn Trọng Dũng

     

 

B)- CÁC PHÒNG BAN:

          1)- Phòng Tổ chức – Hành chính:

- Trưởng phòng:              Bà Đỗ Thanh Hà

- Phó Phòng :                  Bà Trần Phước Nguyên

- Các Tổ, đội phụ trách:     + Đội Bảo vệ

                                       + Tổ Duy tu

                                       + Tổ Vệ sinh

2)- Phòng Kế toán:

          -Trưởng phòng:               Bà Nguyễn Thị Mỹ.

3)- Phòng Kỹ thuật:

- Phó phòng:                   Ông Trần Hoàng Lâm

- Phó phòng:                   Ông Dương Thành Lộc

4)- Phòng Thông tin - Cổ động:

- Trưởng phòng :              Bà Nguyễn Thị Khoa

- Phó phòng :                   Ông Nguyễn Quang Khôi

- Phó Phòng :                   Ông Vũ Đình Thụy

- Các Tổ phụ trách:           + Tổ Bản tin.

                                       + Tổ Tin hình – Triển lãm

                                       + Tổ Cổ động trực quan

                                       + Tổ Bảo tồn Bảo tàng

5)- Phòng Nghiệp vụ Văn hóa:

- Phó phòng:                   Ông Nguyễn Văn Hoàng

- Các Tổ phụ trách:           + Tổ Văn hóa cơ sở

                                       + Tổ Thư viện

                                       + Tổ Hội thi – Hội diễn

6)- Phòng Dịch vụ - Tổ chức biểu diễn:

- Phó phòng:                   Bà Phan Thị Ánh Tuyết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC