Sáng ngày 14/7/2020, Hội đồng nhân dân quận tổ chức kỳ họp chuyên đề: quyết toán ngân sách nhà nước và địa phương năm 2019.
Tại kỳ họp đồng chí Vũ Anh Khoa – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đã báo cáo tới đại biểu Hội đồng nhân dân về quyết toán ngân sách nhà nước và địa phương năm 2019. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2019 là 2.774.567.522.000 đồng (nếu tính số ghi thu tiền sử dụng đất là 254.000.000.000 đồng) đạt 100,42% so dự toán năm và bằng 98,72% so với thực hiện năm trước. Tổng quyết toán thu ngân sách địa phương năm 2019 là 1.216.375.204.622 đồng, đạt 140,62% dự toán thành phố giao và tăng 17,82% so với cùng kỳ năm trước. Bằng các biện pháp tích cực trong công tác quản lý và điều hành, khai thác các nguồn thu như lệ phí trước bạ, phí – lệ phí và thu khác… các khoản thu đã nộp kịp thời vào ngân sách và đạt kế hoạch thành phố giao nhằm ổn định cân đối ngân sách trên địa bàn quận – phường, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong năm 2019, công tác quản lý và điều hành thu chi ngân sách Quận 10 có nhiều cố gắng tích cực, thận trọng, chặt chẽ, đảm bảo chi các nhiệm vụ chính trị, hoạt động bộ máy nhà nước; ưu tiên chi cho các lĩnh vực sự nghiệp giáo dục, y tế. Tổng quyết toán chi ngân sách địa phương (không kể số chi bổ sung ngân sách cấp phường) là 914.895.035.862 đồng, đạt 105,77% dự toán thành phố giao và tăng 21,01% cùng kỳ.


Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Bắc Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận đã báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước và địa phương; các đại biểu cũng đã đóng góp ý kiến về dự thảo nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước và địa phương năm 2019.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC